Disclaimer

Aquariumcentrum Holgen heeft deze site opgezet met het verstrekken van informatie als doel. De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Aquariumcentrum Holgen kan geen garantie geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Tevens stelt Aquariumcentrum Holgen zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aquariumcentrum Holgen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Eventuele fouten in de getoonde prijzen en/of produkten zijn voorbehouden.

PRIVACY BELEID AQUARIUMCENTRUM HOLGEN

Aqauriumcentrum Holgen hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacy verklaring willen we helder en transparant aan u uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke stappen wij hebben ondernomen om uw gegevens veilig te kunnen verwerken. In alle gevallen houdt Aquariumcentrum Holgen zich aan de toepasselijke wet en regelgeving waaronder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ).

Welke persoonsgegevens en van wie verwerken wij:

KLANTEN:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer ( vast en of mobiel )
 • Email adres
 • Aankoophistorie

LEVERANCIERS EN RELATIES:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer ( vast en of mobiel )
 • Email adres
 • Website
 • Bank en betalings gegevens

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Onderhouden van contact met klanten, leveranciers en relaties
 • Plannen van afspraken
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Raadplegen van aankoophistorie
 • Advies doeleinden
 • Afhandelen van betalingen

De wet AVG brengt met zich mee dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type zijn beschreven in deze verklaring.

Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor deze doeleinden.

Wij vragen altijd om uw toestemming als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Passende technische en of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, maar nooit en te nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die wij van u hebben zullen wij nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. We geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee wij geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met alle partijen ( verwerkers ) hebben wij uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Indien wij door wettelijke verplichtingen persoonsgegevens van u moeten afstaan zullen wij hieraan moeten voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat de politie bij ons persoonsgegevens opvraagt in het kader van een onderzoek.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( jonger dan 16 jaar ) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Aangezien wij niet in alle gevallen kunnen controleren of personen minderjarig zijn denken wij dat het verstandig is dat ouders altijd voldoende betrokken blijven bij de (online) activiteiten van hun kinderen.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming onrechtmatige gegevens over minderjarigen hebben verzameld neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Bewaartermijn:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt danwel op grond van wetgeving is vereist.

Beveiliging:

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals :

 • backup van belangrijke informatie
 • automatische updates van systeem en antivirus software
 • systemen zijn vergrendeld met wachtwoorden

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een gedeelte hiervan ) door ons of een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons in contact te treden. Komt u er niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft natuurlijk altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privicywetgeving.

Als Aquariumcentrum Holgen zijn wij verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin vragen heeft hierover kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen.

 

Aquariumcentrum Holgen
Regentesselaan 205
2562 CZ Den Haag
070 3454302
info@aquariumholgen.nl